Säännöt

Tulosta

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton Varsinais-Suomen piiri r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri ja Suomen Laulajain ja Soittajain Liitosta lyhennettä SULASOL.

 

JÄRJESTÖLLINEN ASEMA JA TOIMINTA-ALUE

Piiri liittyy itsenäisenä elimenä SULASOLin järjestörakenteeseen avustaen SULASOLia sen tarkoitusperien toteuttamisessa.

Piiri toimii alueella, jonka SULASOL lähemmin määrittelee.

 

TARKOITUS JA TOIMINTA

Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

- avustaa ja tukee jäseniään kaikissa niiden toimintaan liittyvissä asioissa;
- tekee alueellista kasvatus-, neuvonta-, valmennus- ja opetustyötä;
- toimeenpanee jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä sekä laulu- ja soittojuhlia;
- kehittää yhteistoimintaa valtakunnallisten liittojen, muiden piirien ja toisten samalla alueella toimivien musiikkijärjestöjen kanssa;
- avustaa SULASOLia alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtävissä;
- osallistuu niiden valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, jotka SULASOLin tai liittojen toimesta suoritetaan piirin alueella sekä
- on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä, antaen ja välittäen lausuntoja.

Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

 Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Toimintansa tukemiseksi piiri hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan

- ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja;
- järjestää keräyksiä ja arpajaisia;
- hankkii varoja harjoittamalla alaansa liittyvää kustannus ja julkaisutoimintaa;
- voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä
- perustaa rahastoja.

 

JÄSENET

Piirin jäseniksi voivat päästä kaikki sen alueella toimivat SULASOLin jäsenyhdistykset.

Piirin kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirihallitus kannattajajäseneksi hyväksyy.
Kannattajajäsenellä ei ole piirin kokouksissa äänioikeutta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Piirin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi piirikokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana.

Piirin kunniajäseneksi voi piirihallituksen kokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi. Päätösten on oltava yksimielisiä.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on piirin kokouksissa äänioikeus.

Jäsen voi erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti piirikokouksen pöytäkirjaan.

Piirihallitus voi erottaa piiristä jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin piirin tarkoitusperiä tai jättää piirin sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta.

Erottamispäätöksestä on oikeus kirjallisesti vedota piirin kokoukseen ilmoittamalla tyytymättömyytensä piirihallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tiedoksi.

 

MAKSUT JA VELVOLLISUUDET

Varsinainen jäsen suorittaa piirille henkilönjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin syyskokous vuosittain määrää.

10§

Kannattajajäsen suorittaa piirille piirihallituksen vuosittain määräämään kannattajajäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

11§

Piiri lähettää SULASOLin toimistolle keskusrekisteriä varten helmikuun loppuun mennessä

- yhteenvedon jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä;
- yhteenvedon piirin jäsenten toiminnasta edellisen vuoden aikana;
- toiminta- ja tilikertomuksen edellisen vuoden toiminnastaan;
- toimintasuunnitelman ja talousarvion alkaneen vuoden toimintaansa varten;
- piirikokousten pöytäkirjat;
- tiedot piirin virallisista toimihenkilöistä osoitteineen sekä
- muut SULASOLin pyytämät tiedot.

 

TOIMIELIMET

12§

Piirin toimielimet ovat piirikokous, piirihallitus, työvalio ja musiikkivaliokunta.

Piirihallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä elimiä eri tehtäviin.

 

PIIRIKOKOUS

13§

Piiri kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, helmikuussa kevätkokoukseen ja marraskuussa syyskokoukseen.

Kevätkokouksessa

- esitettään kertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta;
- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä
- käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka joku piirin jäsen on kirjallisesti ennen alkaneen vuoden viidettätoista päivää esittänyt kevätkokouksen käsiteltäväksi.

Syyskokouksessa

- hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
- päätetään tulevan vuoden jäsenmaksun suuruudesta;
- päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavien korvauksien ja palkkioiden määrästä;
- hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio;
- valitaan sääntöjen 17. §:n mukaisesti erovuorossa olevien tilalle piirihallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut varsinaiset   jäsenet ja varajäsenet. Valinta suoritetaan tasapuolisesti eri        jäsenryhmistä;
- valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
- valitaan SULASOLin liittokokousvuonna piirin ehdokas liittovaltuuston jäseneksi ja hänelle henkilökohtainen varajäsen;
- valitaan SULASOLin liittokokousvuonna puhevaltainen liittokokousedustaja ja
- käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka joku piirin     jäsen on kirjallisesti ennen alkaneen vuoden lokakuun viidettätoista päivää esittänyt syyskokouksen käsiteltäväksi.

Ylimääräinen piirikokous pidetään piirihallituksen kutsusta, milloin piirihallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin 1/5 jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten piirihallitukselta kirjallisesti pyytää.

14§

Piirikokoukseen on kunkin piirin jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden edustajan kutakin alkavaa kymmentä henkilöjäsentä kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi kuitenkin valtakirjalla käyttää koko yhdistyksensä äänimäärää.

15§

Piirikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kirjallisesti jokaiselle piirin jäsenelle vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen yhteydessä on lähetettävä piirikokouksen asialista.

 

PIIRIHALLITUS

16§

Piirihallitus johtaa piirin toimintaa lain, näiden sääntöjen ja piirikokousten päätösten mukaisesti. Tässä tarkoituksessa piirihallitus

- kutsuu piirikokoukset koolle ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat;
- laatii  piirin toiminta- ja tilikertomuksen edelliseltä vuodelta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvioin seuraavalle vuodelle;
- hoitaa piirin omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa;
- toimittaa SULASOLin toimistolle näiden sääntöjen 11§:n mukaiset tiedot;
- asettaa avukseen tarvittaessa jaostoja ja vahvistaa niiden toimintaohjeet;
- valitsee piirin edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin;
- tekee piirikokoukselle esityksen piirin laulu- ja soittojuhlien toimeenpanosta ja niiden ohjelmasta;
- antaa ja välittää lausuntoja piiriä ja sen jäsenisä koskevissa asioissa SULASOLille ja alueellisille viranomaisille;
- tekee piirikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta;
- valitsee piirin kunniajäsenet;
- tekee esityksen SULASOLin liittohallitukselle piirin henkilö- tai yhteisöjäsenien palkitsemisesta tai SULASOLin merkkiohjesääntöjen mukaisista huomionosoituksista;
- myöntää piirin ansiomerkit niistä säädettyjen ohjeiden mukaisesti ja myöntää muut merkkiohjesääntöjen mukaiset tunnukset;
- on yhteistoiminnassa liittojen, muiden piirien sekä alueellaan olevien muiden musiikkijärjestöjen kanssa sekä
- hoitaa muut piirin toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat tehtävät

17§

Piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 8, 10 tai 12 muuta varsinaista jäsentä ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, valitaan piirin syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä varajäsenineen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien on vuosittain erovuorossa aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, ottaa itselleen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä nimeää piirin musiikkivaliokunnan.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

18§

Piirin työvaliokunta

- valmistelee piirihallitukselle esitettävät asiat sekä
- toimeenpanee piirihallituksen tekemät päätökset.

Työvaliokuntaan kuuluu piirihallituksen valitsema puheenjohtaja, kaksi piirihallituksen jäsentä sekä piirin taloudenhoitaja ja sihteeri. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Se on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi sen jäsentä on saapuvilla.

Piirin musiikkivaliokunta

- valmistelee piirihallitukselle esitettävät musiikkitapahtumiin liittyvät asiat;
- hankkii musiikkitapahtumiin liittyvän nuotti- ym. materiaalin ja
- toteuttaa piirihallituksen tekemät päätökset ohjelmien, esiintyjien,  taiteellisten johtajien sekä muiden musiikillisten järjestelyjen suhteen.

Musiikkivaliokuntaan kuuluu piirihallituksen nimeämät puheenjohtaja ja 3-4 jäsentä. Musiikkivaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

19§

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

20§

Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on helmikuun 10. päivään mennessä annettava lausunto piirihallitukselle.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

21§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätöksellä.

Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään ¾ annetuista äänistä.

 

PIIRIN PURKAMINEN

22§

Jos piiri ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa piirikokouksessa ja on ehdotuksen tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä.

Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa piirikokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä.

Jos piiri purkautuu, on sen varat käytettävä musiikinharrastuksen edistämiseen piirin alueella viimeisen piirikokouksen päättämällä tavalla.

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

23§

Piirikokouksissa, piirihallituksen kokouksissa ja piirihallituksen asettamien valiokuntien kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii.

24§

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.